Organizacja struktur odpowiedzialnych za public relations jest wynikiem analizy PR. Można również powiedzieć, że chodzi o wskazanie roli, jaką powinno odgrywać public relations w konkretnym przedsiębiorstwie, co będzie punktem wyjścia do sformułowania wniosków dotyczących umiejscowienia tej działalności w jego strukturze organizacyjnej. Faktem jest, że kierowanie małym, jak i średnim przedsiębiorstwem wymaga od właściciela podstawowej wiedzy oraz umiejętności takich samych jak w dużych korporacjach.

 

Należy pamiętać, że uregulowania prawne w dziedzinie public relations w Polsce mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, zwyczajów bądź samoograniczeń. Public relations dla jednych oznacza istotny oraz strategiczny element w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dla kolejnych oznacza mało znaczący dodatek do promocji. Określenie omawianego zjawiska nie jest łatwym zadaniem. Termin ten dotyczy zespołu zorganizowanych działań, zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się ze swoim otoczeniem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, który ma służyć wypełnieniu misji organizacji. Public relations jest określane zarządzaniem komunikacją organizacji i jej publiczności. Terminologia PR jest jednocześnie krótka, ogólna, a jednocześnie ogólnikowa, ale bez wątpienia jednoznaczna. A może w tym odniesieniu zdecydować się na sudoku gry?